จัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 “นักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

การคัดกรองนักเรียนยากจน

29 กรกฎาคม เวลา 90:30 น.  ·

โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)ได้มีมาตรการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข “นักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. ภาคเรียนที่ 1/2564  ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 “ นักเรียนได้รับความช่วยเหลือ ตัวคุณครูก็ปลอดภัย”

          1.เพิ่มช่องทางและขยายเวลาการจ่ายเงินนักเรียนทุนเสมอภาค

          2.ปรับลดการบันทึกข้อมูล นร.01 ในระบบ

          3.วางแนวทาง ปรับปฏิทินการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค นร.01

          4.ปรับรูปแบบการพิจราณารับรองผลการคัดกรอง นร. 05

การดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19

          กลุ่มที่ 1 โรงเรียนที่สามารถดำเนินการได้ทันตามปฏิทินเดิม ให้ดำเนินการคัดกรองตามปฏิทินปกติ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับ ผลกระทบและตรงตามหลักเกณฑ์ของ กสศ. ให้ได้รับเงินอุดหนุนแบบ มีเงื่อนไข

          กลุ่มที่ 2 โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ตามประกาศของ ศบค. และไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีความเสี่ยง ให้สามารถดำเนินการคัดกรองได้ตลอดระยะเวลา ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564และ กสศ. จะตัดเกณฑ์ PMT ต้นภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2564 แล้วจึงจัดสรรเงินอุดหนุนฯ ตามขั้นตอนต่อไป

นักเรียนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนยากจนพิเศษ กสศ. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รับทุนเสมอภาคตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมทั้งสิ้นจำนวน 43 ทุน ระดับอนุบาล 3 ทุน ทุนละ 2,000 บาท และประถม-มัธยม = 40 ทุน ทุนละ 1,500 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 66,000 บาท