ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การใช้สถานที่โรงเรียนเปิดศูนย์ที่ใช้เป็นสถานที่ในการกักตัวหรือศูนย์พักคอย (LQ) 14 วัน