ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง)ได้มีโอกาสได้ต้อนรับคณะทำงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสตึก บ้านหนองเกาะ ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อ “ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจาย เชื้อโคโรนา 2019(COVID-19) โดยมี นางพิสมัย อรุณโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ..และต้องขอขอบพระคุณ คณะรพ.สต.สตึกและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) คณะครู นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้นำแนวปฏิบัติของป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ต่อไป