คณะอนุกรรมการ กตปน. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ออกติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

วันที่ 9 มีนาคม 2564 คณะอนุกรรมการ กตปน. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ออกติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) กลุ่มโรงเรียนสตึก 1 คณะกรรมการประกอบด้วย นายเอกอนันต์ ปุริตังสันโต (รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4) นางเพลินจิตร นัดกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)-(ประธานกลุ่มสตึก 1) นางประคองณัฐ แสนสนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนค้อ (ประธานกลุ่มสตึก 2) ดร.พิชญ์ชญามญช์ พลรัตน์ (ศึกษานิเทศก์สพป.บร.4)และ นายพนม ศรีนอก (ศึกษานิเทศก์สพป.บร.4) ได้ออกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ และตามแผนงานกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่ โดยการต้อนรับของนางพิสมัย อรุณโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) คณะครู และ นักเรียนทุกคน ผลการติดตามฯได้รับการชมเชยจากคณะกรรมการ ซึ่งเป็นกำลังแรงใจให้กับบุคลากรที่จะได้นำไปพัฒนายกระดับคุณภาพสถานศึกษา ให้มีมาตรฐานในด้านต่าง ๆ ให้สูงขึ้นต่อไป