แจ้งเลื่อนเปิดภาคเรียน (รอบที่ 2)

แจ้งเลื่อนเปิดภาคเรียน ( รอบที่ 2 )
ประกาศ….โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ได้เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2564 จากเดิม ที่กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน เป็นวันเปิดเทอม เพื่อความปลอดภัยและระวังป้องกันนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของ ศธ.ไม่ต้องเสี่ยงกับการติดเชื้อโควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ในหลายพื้นที่ โดยการที่เลื่อนวันเปิดเทอมเป็นวันที่ 14 มิถุนายน นั้น ก็เพื่อให้มีระยะเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากรทางการศึกษา
📣และให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัย สแกนวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าโรงเรียนทุกคน
📣ผู้ที่มาติดต่อราชการต้องสวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าภายในบริเวณโรงเรียนทุกครั้ง
***ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19)