ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) มาตรการก่อนเปิดเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) มาตรการก่อนเปิดเรียนในวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) จึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนที่อยู่ต่างจังหวัด และนอกเขตพื้นที่ ให้นักเรียนในความปกครองของท่านได้เดินทางกลับมาในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 และเมื่อท่านและบุตรหลานเดินทางมาถึงภูมิลำเนาแล้วให้ท่านกักตัวอยู่ที่บ้านเป็นระยะเวลา 14 วัน เฝ้าระวังและสังเกตอาการ เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ถือปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดบุรีรัมย์ อย่างเคร่งครัด
ด้วยความปรารถนาดีจาก นางพิสมัย อรุณโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) นายประพันธ์ ทุมรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางศึกษาทุกท่าน